Telefon

739 073 265

E-mail

masaze.nela@gmail.com

Otevírací doba

dle objednávek

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kontaktní údaje správce:

Správcem osobních údajů je Nela Koubová, IČ 17764190, se sídlem Hlavatého 663/15, 14900 Praha 11

2. Jaké osobní údaje OSVČ Nela Koubová zpracovává:

Osobní údaje OSVČ Nela Koubová, IČ 17764190 zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

OSVČ Nela Koubová zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to zejména z titulu plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

• osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci – jméno a příjmení, datum narození, adresa

• osobní údaje pro usnadnění a urychlení komunikace v souvislosti s plněním smlouvy – telefonní číslo, e-mailová adresa

OSVČ Nela Koubová může také zpracovávat Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu, a to za účelem zařazení do své databáze v souvislosti s marketingem, propagací společnosti a jejích služeb a reklamou. Zejména se jedná o nabízení výrobků a služeb, zasílání relevantních nabídek a obchodních sdělení stávajícím klientům, kteří v minulosti využili služeb OSVČ Nela Koubová, a to elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb. Pro tento účel jsou Vaše údaje zpracovávány na dobu 10 let. Oprávněným zájmem OSVČ Nela Koubová je v tomto případě zájem na efektivní marketingové kampani, která nezasahuje do Vašich práv.

Zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (předání osobních údajů při uzavírání smluvního vztahu).

3. Komu jsou Vaše osobní údaje ze strany OSVČ Nela Koubová poskytovány:

Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů – je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, znalcům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

Jiným subjektům pouze s Vaším souhlasem.

4. Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti, je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem.

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy, je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, tj. i po ukončení smluvního vztahu s ohledem na případné nároky, které mohou vzniknout v budoucnosti, nejdéle po dobu 10 let.

V případě našeho oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu danou trváním konkrétního účelu.

Po skončení doby oprávněného zpracování OSVČ Nela Koubová přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

5. Práva týkající se ochrany osobních údajů:

V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou společnosti, na kterou je společnost povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je společnost oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce. V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich OSVČ Nela Koubová zpracovává;

b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;

c) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany OSVČ Nela Koubová v rozporu se zákonem;

d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;

e) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR (vyjma případů, kdy se jedná o zpracování z titulu plnění právní povinnosti);

f) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) – osobní údaje osob zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny jinému správci.

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na OSVČ Nela Koubová, a to buď písemně do sídla společnosti na adrese Nela Koubová, Hlavatého 663/15, 14900 Praha 11 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@profimasaz.cz. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.